Juridische Disclaimer

De website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, NEL Vzw, aanbieden.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid of volledigheid niet volledig waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak van zou zijn.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke of niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.